Cases

We doen dagelijks ervaring op in de aanpak van omgevingsvraagstukken: van lokale pilot tot grote gebiedsontwikkeling. Hier lees je over de uitdagingen en ervaringen van experimenten. Meer weten? Neem contact op met de persoon in het artikel of filmpje.

Wonen
Netwerkevent Spil in de Wijk

Op donderdag 27 juni vindt het netwerkevent van Spil in de wijk plaats in kloosterdorp Steyl nabij Venlo. Het thema van dit jaar is “De kracht van de vrijwilliger”. Er zijn diverse interactieve sessies waar je je voor kunt inschrijven en natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot netwerken.

Spil in de wijk is een project van initiatiefnemers en Mogelijkmakers uit verschillende Limburgse organisaties, bottom up en breed georganiseerd door een (jaarlijks wisselend) kernteam en ondersteunende werkgroepen. Met de evenementen die zij organiseren brengen zij Spillen (professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van woon- en werkomgeving) uit alle hoeken van de provincie Limburg bij elkaar.

Doel
Spil in de Wijk (afgekort SIDW) heeft als doel het vormen van een sterk, actief en open netwerk van Spillen binnen Limburg. Een netwerk waarbinnen kennis, ervaring en inspiratie wordt gedeeld, tussen mensen die dagelijks volop in de Limburgse wijken en buurten aan de slag zijn.

Evenement 27 juni
Ben je werkzaam in het ruimtelijk domein en heb je affiniteit met de leefbaarheids- of sociale kant in jouw gemeente of bij jouw organisatie, dan ben je zeker welkom om mee te denken. Aanmelden voor dit evenement kan via deze website.

 • #Leefbaarheid
Wonen
Hoe gebruik je de creativiteit van inwoners?

Leefbaarheid in Heerlen-Noord

GMS is één van de oudere buurten van Heerlen en staat voor Grasbroek, Musschemig en Schandelen. De wijk heeft zo’n 5.000 bewoners en ligt in Heerlen-Noord, tegen het trein- en busstation aan. Met een prima woningaanbod en voldoende buurtactiviteiten is het hier best goed toeven, maar er zijn ook problemen met de leefbaarheid.

Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg en de woningcorporaties Wonen Limburg, Weller, Vincio Wonen en Wonen Zuid werken samen aan een sterkere en socialere buurt. Ze gebruiken hiervoor de creativiteit en ideeën van de inwoners en ondernemers zelf. Zuyd Hogeschool en welzijnswerk zijn ook aangehaakt. Wonen Limburg is de kartrekker. Lars Rompen is Manager Publieke Waarde bij deze woningcorporatie en vertelt meer over hun aanpak.

Welke problemen spelen in GMS?
“De wijk heeft te maken met lage inkomens. Er wonen relatief veel werkzoekenden die vaak een lage opleiding hebben gehad. Ook zijn de mensen minder gezond dan in de rest van Limburg en Nederland. Er zijn relatief veel kleine en goedkope woningen, zowel in de particuliere als in de sociale sector. Vooral in dat aanbod van goedkope huurwoningen zien we mensen in een kwetsbare situatie met de nodige hulpvragen. Verder ervaren bewoners een gebrek aan binding. Vooral in de vergeten buurt Hoppersgraaf. Dat is het gedeelte dat grenst aan het station. De wijk bestaat uit vier buurten, maar de naam ‘GMS’ verwijst alleen naar de eerste drie buurten. Hoppersgraaf komt daar niet in voor. Die naam is minder goed bekend. Hier is veel verloop. Binnen tien jaar woont 75% van de bewoners er niet meer. Dat heeft impact op hoe de wijk functioneert.”

Wat is de reden dat jullie als Wonen Limburg de kartrekker zijn in deze aanpak?
“GMS is een van de drie focuswijken binnen het Nationaal Programma Heerlen-Noord, waar wij aan deelnemen. We willen in een wijk aanwezig zijn. Positieve impact maken. Wij zijn er niet voor het leveren van een huis, maar van een thuis. In GMS hebben we ongeveer 400 eenheden. Dat is ongeveer éénvijfde van de woningen in GMS. Doordat wij best veel woningen bezitten, kunnen we veel impact maken. Vandaar dat we hebben gezegd: wij nemen de kartrekkersrol om een verbeterslag te maken.”

Op welke manieren zijn jullie met inwoners en ondernemers in de wijk gaan kijken naar oplossingen?
“We zijn actief de wijk in gegaan om verhalen op te halen en mensen te spreken. We zijn in 2021 begonnen, midden in coronatijd, dus het was lastig om bijeenkomsten te organiseren. Samen met bureau Braining the Future hebben we het project ‘GMS on Tour’ opgezet. Een maand lang toerden we met een Citroën HY-bus door de wijk. Dat deden we twee dagen per week. Compleet met koffie en kaarten van de buurt. Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden konden langs lopen om hun visie op de wijk te geven. Soms kwamen er veertig tot vijftig mensen op een dag langs. Op andere dagen een handvol mensen. Ook hielden we zes workshops om de ideeën en wensen van specifieke stakeholders op te halen, waaronder inwoners en ondernemers. In samenwerking met Basisschool de Horizon hebben we zes kinderen vlogs laten maken met hun visie op de wijk. Via het burgerpanel van de gemeente Heerlen hebben we een enquête gehouden. En we hebben toch wat avonden op kleine schaal georganiseerd. Als aanvulling hebben we zo’n tien interviews gehouden met partijen zoals de BOA en de wijkagent, de moskee, een historicus en de basisschool.”

Wat hebben jullie met deze input gedaan?
“Aan de hand van alle input hebben we het Wijkontwikkelingsplan GMS opgesteld. Ook hebben we een coalitie gevormd met alle betrokken partijen. In deze buurtcoalitie zitten gemiddeld zo’n twintig mensen: buurtbewoners, ondernemers en professionals van de GGD, gemeente en woningcorporaties. Daarnaast hebben we een coördinatiegroep opgezet met twee medewerkers van woningcorporaties, waaronder ikzelf, iemand van de gemeente en iemand van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Ook maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. Zo bewaken we de integrale aanpak, door de ruimtelijke vraagstukken op de lange termijn te koppelen aan de bewonersinitiatieven van morgen.”

Hoe blijven de inwoners en ondernemers betrokken?
“De buurtcoalitie komt elke maand bij elkaar. Hierin komt alles wat in de wijk gebeurt samen, doordat we met elkaar blijven afstemmen. Maandelijks lichten alle partijen toe wat gaande is in de wijk. Ik licht bijvoorbeeld toe hoe ver we zijn met de plannen voor gebiedsontwikkeling in het Willemskwartier. In dit overleg gaat het er vooral om dat we met elkaar de verantwoordelijkheid voelen. Daarnaast houden we vier keer per jaar het GMS Café in het Cultuurhuis. Dat zijn avonden waarop iedereen welkom is. We houden drie gespreksrondes over verschillende thema’s. Ondertussen krijgen de deelnemers een gratis driegangendiner. Na elke gang wisselen ze van tafel. Zo komen ze in gesprek met verschillende mensen. Deze avonden zijn vooral bedoeld om nieuwe belangstellenden erbij te betrekken. Ze worden heel goed bezocht. Er komen steeds tachtig tot honderd deelnemers op af.”

Als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling en het toevoegen van nieuwe woningen, wat gaat Wonen Limburg nu als eerste aanpakken?
“De problematiek concentreert zich in Hoppersgraaf. Daarom krijgt eerst het Willemskwartier een nieuwe impuls. Dat is het hele gebied rondom de Willemstraat, Spoorsingel en Kempkesweg. We zijn nu bezig met visievorming. We streven naar een goede mix van sociale huur en middenhuur. In de volgende fase gaan we het gebied rondom de Aurora-flat, de moskee en het Lange Jan Park aanpakken. Bij de Aurora-flat hebben we al een grote slag geslagen door de woningen te verduurzamen, door meer groen te planten en door samen met bewoners een groot schilderproject te doen. Maar de omgeving heeft nog een gesloten karakter. We willen in dit gebied meer openheid en toegankelijkheid creëren, zodat mensen zich veilig voelen. Ook willen we een betere verbinding maken met het Maankwartier en het centrum, want die aansluiting missen de bewoners nu.”

Welke tips wil je meegeven aan andere partijen die wijken willen verbeteren?
“Wat ik zelf belangrijk vind: begin. Kom bij elkaar en maak niet te veel plannen vooraf. De plannen ontstaan gedurende het proces. Zodra je begint, krijg je opeens allerlei nieuwe inzichten en pas je dingen aan. Het gaat niet altijd even snel, maar je krijgt wel een beter resultaat. Wij hadden bijvoorbeeld eerst de buurtcoalitie-bijeenkomsten op woensdagochtend, maar daar kwamen bijvoorbeeld weinig werkenden naartoe. Nu houden we die ’s avonds en hebben we een betere mix van betrokkenen. Zoiets merk je gaandeweg. Begin dus met coalitievorming. Blijf niet hangen in planmakerij. En zorg dat dingen concreet worden, zodat mensen datgene wat jij bij hen ophaalt gaan tegenkomen in hun eigen leefomgeving.”

 • #Wonen Limburg
Bedrijven en kantoorterreinen
Wonen
WONING BOUWEN?

Alleen maar in bestaand bebouwd gebied

Aangezet door de landelijke roep om meer woningbouw en de alsmaar stijgende huizenprijzen zien we dat het aantal bouwplannen toeneemt. We zien daarbij dat de randen van de beleidskaders worden opgezocht wat betreft het bouwen buiten het bestaand bebouwd gebied, van zowel nieuwbouw als functieveranderingen. Zie bijgevoegde Flyer Bouwen bestaand bebouwd gebied voor meer informatie.

 • #wonen in Limburg
Bedrijven en kantoorterreinen
Ondergrond
Wonen
PANORAMA ZUID-LIMBURG KOMT NAAR JE TOE

Vrije inloop

Met verschillende overheden samen werken we met Panorama Zuid-Limburg aan drie concept toekomstbeelden voor Zuid-Limburg in het jaar 2050. Hoe combineren we dan een goed woon- en werkklimaat, bereikbaarheid en ruimte om te recreëren? En op welke manieren kunnen we mogelijk omgaan met opgaven op het gebied van water, natuur en landschap?

De drie concept toekomstperspectieven zijn uiteraard nog niet af. We willen de concepten wel graag met je delen om hier samen verder aan te werken. In een expositie laten we de concept toekomstperspectieven zien. Tijdens diverse inloopmomenten kunnen geïnteresseerden binnenlopen en hier hun eigen ideeën op geven om zo hun visie te geven op de toekomst van Zuid-Limburg.

Vrije inloop

Op vier verschillende locaties in Zuid-Limburg vinden inloopmomenten plaats. Geïnteresseerden kunnen met of zonder afspraak binnen lopen. Op de locaties tonen we een korte introductiefilm met een toelichting op Panorama Zuid-Limburg. Ook hangen er op de locaties posters die de drie concept toekomstperspectieven laten zien aan de hand van uiteenlopende beelden. De onderdelen (oftewel bouwstenen) waaruit de concept toekomstperspectieven zijn opgebouwd, zijn ook te zien. Iedereen kan zelf extra bouwstenen toevoegen (schetsen, tekenen of verwoorden) en de bestaande bouwstenen aanvullen of van commentaar voorzien. 

Kom naar ons toe!

 Vrije inloop is tijdens de openingstijden van de verschillende locaties altijd mogelijk. Op bepaalde tijden zullen we ook met een vertegenwoordiging van de projectgroep Panorama Zuid-Limburg aanwezig zijn. Op www.panoramazuidlimburg.nl staan de locaties, data en tijden dat Panorama Zuid-Limburg te zien is.

Online kan ook

Naast de fysieke inloopmogelijkheden is het ook mogelijk de concept toekomstbeelden online te bekijken en hier op te reageren. Ga naar www.panoramazuidlimburg.nl (vanaf vrijdag online!) en geef hier je reactie. Hier zie je ook wanneer we zelf aanwezig zijn om een toelichting te geven samen met de meest actuele agenda en openingstijden van de verschillende locaties.

 • #Panorama Zuid-Limburg
Wonen
LUUJ MAKE GE­LAEN-ZUID

Ambitiedocument voor de wijk Geleen-Zuid

Geleen-Zuid is een kwetsbare wijk in Sittard-Geleen. Om de vele uitdagingen en kansen op te pakken, is het ambitiedocument ‘Luuj make Gelaen-Zuid’ opgesteld voor de wijk.

Dit is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen, woningcorporatie ZOwonen, maatschappelijke organisaties en bewoners en ondernemers in de wijk. Het ambitiedocument legt de basis voor een langjarige aanpak die onder meer tot doel heeft de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners te vergroten, overlast te beperken, de werkloosheid te verlagen en woningen kwalitatief te verbeteren en verduurzamen. Om deze doelstellingen te realiseren, is via NOVI geld beschikbaar gesteld vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kijk hier voor een filmpje over het ambitiedocument.

uid’ opgesteld voor de wijk.

 • #Duurzaamheid
Wonen
SUBSIDIEREGELING VOOR GEMEENTEN IN VOORFASE WONINGBOUW

Uit nieuwsbrief Wonen en Leefomgeving

Gemeenten in Limburg kunnen gebruikmaken van een nieuwe provinciale subsidieregeling om de voorfase van woningbouwprojecten te versnellen. Met deze financiële ondersteuning kunnen gemeenten op een flexibele manier extra capaciteit en/of expertise inzetten. Gedeputeerde Staten hebben op 9 maart besloten tot het openstellen van de subsidieregeling ‘Flexibele inzet ondersteuning woningbouw’. Per gemeente kan maximaal € 40.000,- aan subsidie worden aangevraagd.

In woningbouwprojecten ontstaat vertraging doordat gemeenten beperkte capaciteit en/of expertise hebben om werkzaamheden in de voorfase uit te voeren. Met deze subsidie kunnen Nederlands-Limburgse gemeenten extra capaciteit en expertise flexibel inzetten om de snelheid in de voorfase te verhogen.

Per gemeente kan een subsidie van maximaal € 40.000,- worden aangevraagd voor woningbouwprojecten die in een te versnellen segment zitten, zoals opgenomen in de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023. Gemeenten kunnen een extra bijdrage van maximaal € 40.000,- aanvragen als de extra capaciteit en/of expertise is bedoeld voor een stedelijk vernieuwingsgebied of project dat een bijdrage ontvangt uit de Woningbouwimpuls.

Meer informatie over de regeling is vanaf week 11 te vinden op de Provinciale website bij het onderwerp Wonen.

De regeling is pas officieel vastgesteld na publicatie in week 11 in het Provinciaal Blad.

Dit artikel komt oorspronkelijk uit de Nieuwsbrief Wonen en Leefomgevings 11 maart 2021. Inschrijven voor deze nieuwsbrief? Dat kan hier!

 • #wonen in Limburg
Energie
Landbouw
Wonen
MIJN OMGEVINGSVISIE: JONGERENPARTICIPATIE

Jongeren denken na over de toekomstige omgeving

Hoe zien Limburgse jongeren hun toekomstige omgeving? Hoe denken zij dat we in 2050 wonen? Zijn tiny houses de toekomst? Hebben we nog allemaal een eigen auto of is er sprake van een deeleconomie? Winkelen we nog fysiek, of gebeurt dit alleen nog maar online? Kortom, hoe zien zij hun toekomst?

Posters en filmpjes

Een groep jongeren kreeg als opdracht hun visie uit te beelden aan de hand van een casus over bijvoorbeeld wonen, werken of klimaat. Dit hebben ze verwerkt in een poster. Het proces om te komen tot deze poster hebben ze vastgelegd in een filmpje. Ze hebben belangen afgewogen, geïnventariseerd welke trends er nu al zichtbaar zijn. Ook hebben ze de behoeften van de nieuwe generatie in beeld gebracht.

Een andere groep jongeren is de straat op gegaan om bewoners te vragen hoe zij hun toekomst zien en wat belangrijke aandachtspunten zijn. Ook dit is gefilmd. In de filmpjes komen de ideeën van de jongeren zelf aan bod.

Frisse ideeën

In de posters en filmpjes die gemaakt werden, komen mooie ideeën naar voren:

– auto’s die op waterstof rijden of zonnepanelen op hun dak hebben;
– winkelen draait om beleving en niet meer louter om het winkelen zelf.

Zie hier het filmpje van deze middag. Een filmpje met ideeën over mobiliteit in de toekomst volgt nog.

Structureel inzetten van jongeren

Wegens het succes van deze dag zijn we nu in gesprek met leraren hoe we dit structureel zouden kunnen aanpakken. Een mooie uitkomt van deze dag dus!

 • #Klimaat
 • #omgevingsvisie
 • #participatie
Landbouw
Omgevingswet
Wonen
NEDERWEERT IS AL GEWEND AAN DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN VOOR DE OMGEVINGSWET

Buitengebied in Balans

De gemeente Nederweert werkt sinds 2013 op een nieuwe manier aan een toekomstbestendig buitengebied. “Door buiten met boeren en burgers het gesprek aan te gaan,” vertelt Petra Philips, beleidsregisseur Ruimtelijk Domein van de gemeente Nederweert.

Dat doen ze onder de noemer Buitengebied in Balans. Petra: “Buitengebied in Balans is geen project, maar een proces. Een andere manier van werken. Het is ontstaan in 2012, toen de gemeenteraad aangaf dat ze een integrale aanpak voor het buitengebied wilde waarbij we met buiten praten. We begonnen in 2013 met een klein ‘schakelteam’: 2 ambtenaren, Hans Caubo van de Provincie Limburg en Hans Corsten van het Gebiedsbureau Weert – Nederweert – Leudal legden verbindingen tussen de partijen buiten. Zelf zocht ik samen met een collega vooral de verbinding binnen de gemeentelijke organisatie. Tegenwoordig is ons team groter.”

Aanspreekpunt voor boeren

“In het schakelteam zit ook een bedrijfscontactfunctionaris. Zij is het aanspreekpunt voor bedrijven, op dit moment vooral agrariërs. Heeft een boer plannen voor zijn bedrijf, dan gaat ze op bedrijfsbezoek en bespreken ze samen wat het plan is en wat hij daarvoor nodig heeft. Daarna kijkt ze wie van de gemeente daarbij nodig zijn. Ook stimuleert ze de agrariër om met zijn omgeving te praten. De bedrijfscontactfunctionaris heeft dus niet de rol van vergunningverlener, maar van verbinder.”

Verfrissende kijk op regelgeving

“Ook met proeftuinen doen we ervaring op met originele manieren van samenwerken. Een proeftuin is een situatie die niet voldoet aan de wet- en regelgeving, maar waarvan het een gemiste kans zou zijn als we het niet zouden doen. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een boer die een nieuwe techniek die nog niet is onderzocht wil gebruiken. Sommige proeftuinen mislukken. Je weet van tevoren niet wat de uitkomst wordt. En soms denken mensen alles te mogen, dus het is belangrijk om vooraf duidelijk te maken wat de voorwaarden zijn.”

Pluspunten

“Maar de grootste winst van Buitengebied in Balans is dat het onderwerp buitengebied op de agenda staat, ook landelijk. En dat tussen boeren en bewoners begrip aan het ontstaan is. In oktober hadden we een werksessie en hoorde ik daarna een burger tegen een boer zeggen: ‘Ik kom morgen bij jouw bedrijf kijken.’ Intern hebben collega’s een bredere blik gekregen en weten ze ons beter te vinden. En dankzij ons grote netwerk kunnen we gebruikmaken van veel kennis en kunde, bijvoorbeeld van Wageningen University & Research. Bovendien zijn wij al gewend aan de nieuwe manier van werken voor de Omgevingswet.”

Omgevingsvisie

Ondertussen is de gemeente bezig met de Omgevingsvisie voor het buitengebied. “Dankzij de proeftuinen krijgen we inzicht in hoe ons beleid werkt en waar het moet worden aangepast. En door de vele gesprekken in de afgelopen jaren hebben we een goed beeld van wat de inhoud moet worden. Met het netwerk kunnen we thema’s verder invullen.”

Daarnaast houdt de gemeente een uitgebreid ‘meedenktraject’ met bewoners, gebruikers en bedrijven in het buitengebied. Online, tijdens creatieve sessies en via interviews, gesprekken en bijeenkomsten. Want mét elkaar praten in plaats van óver elkaar blijft de manier van werken in Nederweert.

Meer informatie

Op nederweert.nl vind je filmpjes over Buitengebied in Balans.

Ook vind je daar richtlijnen voor een dialoog die de gemeente opstelde omdat ondernemers en burgers behoefte hadden aan handvatten om samen gesprekken aan te gaan.

Op vng.nl verscheen eerder een artikel over de proeftuinen van de gemeente Nederweert.

 • #Buitengebied
 • #Omgevingswet
 • #Recreatie en toerisme
Landbouw
Omgevingswet
Wonen
‘GEMEENTEN IN DE REGIO ZIJN ALS COMMUNICERENDE VATEN’

Samenwerking Zuid-Limburg

Wat doe je als je een vitale regio in een waardevol landschap wilt behouden, zowel nu als in de toekomst? Hoe pak je het aan om thema’s bespreekbaar te maken waarvan de invloed altijd verder reikt dan de eigen gemeentegrens? Dan sla je de handen ineen en ga je samen aan de slag.

Dat is de opdracht waar de achttien Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg voor aan de lat staan: regionaal samenwerken op omgevingsvraagstukken zoals wonen, detailhandel, landbouw en landschap. Ook in Noord- en Midden-Limburg wordt er op deze thema’s samengewerkt, maar de uitdaging in Zuid-Limburg zit in de hoeveelheid gemeenten: achttien stuks. Dat vraagt om een goede afstemming en samenwerking. Daar is de afgelopen periode tijd en energie in gestoken en niet zonder resultaat.

Resultaten

Een voorbeeld van de behaalde resultaten is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, die door álle achttien Zuid-Limburgse gemeenten is vastgesteld. Door de Structuurvisie liggen er nu duidelijke afspraken waar woningen wel en niet gebouwd kunnen worden. Zijn er nieuwe plannen? Dan stemmen de gemeenten dat regionaal af. Ook hiervoor geldt immers de invloed van bouwplannen is altijd groter dan de eigen gemeentegrens.

Vergeet communicatie niet

De concrete resultaten zijn er dus, maar daar houdt de afstemming niet op. Ook communicatie speelt een belangrijke rol bij in de samenwerking tussen gemeenten. “Gemeenten in de regio zijn als communicerende vaten: door samenwerking kunnen wij op het gebied van omgevingsvraagstukken voor evenwicht zorgen”, vertelt Myriam Cuypers-Ploem, communicatieadviseur van de gemeente Meerssen. Goede communicatie rondom de regionale samenwerking is nodig: met de eigen inwoners en ondernemers, maar ook met beleidsmakers en bestuurders van gemeenten onderling.

Omgevingsvisie

Myriam: “Ik vind het prettig om mijn Zuid-Limburgse communicatiecollega’s regelmatig te ontmoeten. Korte lijnen maken snelle afstemming mogelijk. En van elkaars ervaringen leren, is altijd waardevol.” Met name het delen van ervaringen en het uitwisselen van best practices is zeer waardevol in de volgende fase: Op weg naar de Omgevingsvisie. Een traject dat voortborduurt op de basis die nu in dit project is gelegd.

Meer uitleg over de regionale samenwerking in Zuid-Limburg is terug te vinden op de website van de provincie Limburg. Hier staat onder meer een animatie en een vraag- en antwoordlijst. Ook wordt er een doorkijkje gemaakt naar het opstellen van de Omgevingsvisie.

 • #Omgevingswet
Detailhandel
Wonen
VAN WINKELS NAAR WONEN

Sittardse straten transformeren

De Stationsstraat en Steenweg-west in Sittard zijn volop aan het veranderen. In plaats van alleen winkels komt hier een mix van functies: werken, leren, ontmoeten en wonen. Programmamedewerker Annelieke Bergink van gemeente Sittard-Geleen vertelt over de aanpak.

Waarom is deze transformatie nodig?

“We willen het kernwinkelgebied verkleinen tot het gebied vanaf de Voorstad tot aan de Markt. De Stationsstraat en Steenweg-west vormen de entree naar de historische binnenstad, maar de leegstand in deze straten was groot. Er zijn te veel retailmeters. Daarom willen we hier andere functies stimuleren, zoals wonen of kleinschalige bedrijven.”

Wat is lastig aan de transformatie?

“Het zoeken naar nieuwe invulling van panden. Zijn er genoeg mensen om de panden te vullen? Maar wat vooral lastig is, is dat de functie vroeger al is veranderd van wonen naar winkels, en dat het nu weer terug gaat naar wonen. Er zijn ondernemers van 80 jaar die hun winkel al sinds de jaren ’60 hebben en het pand hebben gekocht als investering. Nu ze de straat weer zien veranderen, is dat voor hun een rouwproces. Dat maakt het soms moeilijk om met hen in gesprek te komen.”

Wat gaat juist beter dan verwacht?

“Er is veel voortgekomen uit gesprekken met ondernemers uit deze straten. Zij vonden bijvoorbeeld dat als de straat verandert naar een multifunctionele straat, het makkelijker moet zijn om groen bij de gevel te plaatsen. Zo kwamen ze met het idee om op de stoep hekjes te plaatsen die verwijzen naar de historie van Sittard. Die hekjes hebben ze zelf laten ontwerpen. Ik vind het heel positief om te zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun straat. Het Koersdocument is een mooi product van onze samenwerking met ondernemers. Zij hebben een grote rol gehad hierin.”

Welke tip kun je anderen meegeven die een soortgelijk project doen?

“Het gaat niet zozeer om wát je gaat doen, maar om een goed proces. In ons geval hielp het om een neutrale partij in te schakelen: een adviesbureau dat de gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners bij elkaar bracht.”

Welke resultaten zijn al behaald?

“11 panden zijn inmiddels van functie gewijzigd: 7 zijn ingevuld met wonen, in 3 panden zit ambachtelijke dienstverlening, 1 pand is een jongerenontmoetingsplek geworden en in een ander pand zit nu een horecazaak. De Zuyd Labs van Zuyd Hogeschool vullen 2 panden in de Steenweg. Hier geven studenten advies aan ondernemers. Die Labs werken daar heel goed, omdat het vastgoed goedkoper is en ze op de looproute naar de hogeschool liggen. Bovendien willen studenten contact met ondernemers en dan is het aantrekkelijk om in het centrum te zitten.”

Meer informatie

De aanpak van deze straten is onderdeel van het project Zitterd Revisited. Wanneer dat project in 2025 klaar is, moet Sittard weer een regionaal ontmoetingscentrum zijn met een bovenregionale winkelfunctie. Bekijk ook het Koersdocument Steenweg-west/Stationsstraat in Sittard (pdf).

 • #Detailhandel
 • #wonen in Limburg
Wonen
‘Zo veel mogelijk waarden behouden’

SUPERLOCAL: een circulaire woonwijk

SUPERLOCAL is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade waarbij 3 hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot zo’n 125 nieuwe huurwoningen. Martijn Segers, projectleider van SUPERLOCAL bij HEEMwonen, en Huub Engelen, stedenbouwkundige en projectleider bij de gemeente Kerkrade, vertellen meer.

“Ons oorspronkelijke idee was om de flats te slopen”, blikt Martijn terug. “Maar bij sloop gooi je veel waardevolle kwaliteiten en materialen weg. Niet alleen tastbare waarden, zoals het gebouw, maar ook onzichtbare waarden, zoals sociale structuren tussen bewoners. Daarom hebben we de plannen herzien. En hebben we samen met de gemeente Kerkrade, eigenaar van het omliggende openbare gebied, een nieuw plan geschreven. We willen de huur van de nieuwe woningen lager houden door materialen uit de flats te hergebruiken. Daarnaast delen we de ambitie van de Rijksoverheid om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben, en willen we anderen inspireren om circulair te werken.”

Experimenten

“Onze hoogste ambitie is om alles binnen het projectgebied te hergebruiken bij de realisatie van de nieuwe woningen en de nieuwe openbare ruimte”, vervolgt Huub. “Dankzij een Europese subsidie kunnen we experimenteren met nieuwe technieken en bouwwijzen. Zo hebben we in 2017 een compleet woningcasco uit een flat gehesen en daarmee een expogebouw gebouwd. Eind 2018 start het tweede experiment: de bouw van 4 proefwoningen met materialen uit een flat. Tijdens de experimenten vragen we ons steeds af: wat is technisch haalbaar, economisch mogelijk en maatschappelijk verantwoord? Kunnen we bijvoorbeeld kozijnen in hun huidige vorm hergebruiken. Moeten we ze upgraden? Of kunnen we maar een deel van een kozijn recyclen?”

Nieuwe rol

“Behalve de circulariteit is ook het proces van SUPERLOCAL bijzonder”, aldus Huub. “Normaal gesproken hebben we als overheid hoofdzakelijk publieke taken. Nu zitten we al sinds het begin aan tafel en ontwikkelen en experimenteren we samen. Dat is een behoorlijke verandering in onze rol. De samenwerking zorgt er onder andere voor dat het proces sneller gaat. Voor het hele projectteam geldt dat de rol anders is: voor de constructeur, de architect, de sloper en de aannemer.”

Samenwerking

Voor dit project heb je kwaliteiten nodig zoals enthousiasme en kunnen omdenken. Kwaliteiten die ze terugzien in hun vele projectpartners. Martijn: “We hebben onze partners geselecteerd op visie. Degenen die aan tafel zitten, wíllen aan tafel zitten. Iedereen is enthousiast en we hebben een gezamenlijk doel voor ogen.”

Resultaten

De soepele samenwerking heeft al een paar mooie resultaten opgeleverd, zoals het expogebouw, de Europese subsidie en het feit dat SUPERLOCAL een van de sleutelprojecten van IBA Parkstad is. De komende tweeënhalf jaar gaat veel gebeuren. Je kunt de ontwikkelingen volgen via superlocal.euFacebook en LinkedIn. Daar zie je ook alle samenwerkingspartijen.

 • #Innovatie
 • #Vastgoed
 • #wonen in Limburg