Cases

Omgevingswet
SAMEN AAN DE SLAG MET REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

Regio Noord- en Midden-Limburg werkt hard aan energietransitie

  • #Energie
  • #Klimaat
  • #Transitie

De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, Enexis en het Waterschap Limburg werken hard aan een Regionale Energie Strategie (RES). Bas Wetzelaer, strategisch adviseur bij Provincie Limburg, vertelt er meer over.

Wat is een Regionale Energie Strategie?

“De RES heeft 3 functies. Ten eerste is het een product dat in een notendop beschrijft welke energiedoelstellingen de regio op welke termijn wil bereiken. Ten tweede is de RES een proces om tussen alle regionale partijen een langjarige samenwerking te organiseren, onder andere bij de voorbereiding en de implementatie van projecten. Deze partijen zijn: de Provincie Limburg, waterschappen, gemeenten, netbeheerders, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Tot slot is het een instrument om burgers al vroeg in het proces te betrekken bij de ruimtelijke inpassing, het beslag op de ruimte. Zo komen we samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners tot zorgvuldige, regionaal gedragen keuzes.”

Waarom moet een RES worden geschreven?

“In het landelijk Klimaatakkoord is besloten dat Nederland in 2030 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 moet hebben gerealiseerd. In het akkoord staan afspraken met de 5 sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, en landbouw en landgebruik. Een RES gaat over elektriciteit en gebouwde omgeving. Welke regionale keuzes maken we voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur? Waar wekken we duurzame energie op en met welke vorm?”

“De Rijksoverheid heeft 30 RES-regio’s de opdracht gegeven om een strategie op te stellen: hoe realiseren zij hun aandeel in de CO2-reductie? Iedere regio brengt een bod uit dat helpt om de opgaves in de energietransitie te realiseren, vanuit technische, ruimtelijke en sociale potentie. Noord- en Midden-Limburg is een van deze 30 regio’s. Onze RES is dus een uitwerking van het Klimaatakkoord op regionaal niveau, met draagvlak van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

Welke werkwijze gebruiken jullie om te komen tot deze RES?

“Onze RES-regio bestaat uit de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, Enexis en het Waterschap Limburg. Medewerkers van deze partijen nemen deel aan 4 thematische werkgroepen: ‘elektriciteit’, ‘warmte’, ‘energiebesparing’ en ‘communicatie en draagvlak’. We komen iedere 2 weken bij elkaar. Ook gaan we werken met een klankbord. Die zal per fase in de RES bestaan uit verschillende stakeholders.”

“We onderzoeken met welke scenario’s we rekening moeten houden om onze energiedoelstellingen te halen. In informerende sessies met maatschappelijke organisaties gaan we ophalen wat voor hen uitgangspunten zijn. Als we zo’n scenario in gezamenlijkheid uitwerken, wat komt dan van onze doelstelling terecht? We kijken naar minder en meer ambitieuze scenario’s. Twee lijnen moeten bij elkaar komen: onze energiedoelstellingen en de ruimtelijke inpassing. We willen een zo ambitieus mogelijke strategie, maar die moet wel realistisch en maatschappelijk gedragen zijn. Niet iedere ruimte is geschikt om zonne- en windenergie op te wekken.”

Hoe landt de inhoud van de RES in de Omgevingsvisie?

“De RES levert een bouwsteen op voor de Omgevingsvisie. Een hulpmiddel voor gemeenten, waterschappen en de Provincie Limburg om invulling te geven aan hun omgevingsvisies.”

Tijdlijn

De regio Noord- en Midden-Limburg is dus voortvarend aan de slag om een passend aandeel in de landelijke reductie van 49% CO2 per 2030 te realiseren. Dat is maar goed ook, want het tempo van het RES-traject is hoog:

Kennis deling

Meer weten over hoe Noord- en Midden-Limburg werkt aan de Regionale Energie Strategie? Neem contact op met Bas Wetzelaer. Zelf zijn Bas en zijn samenwerkingspartners benieuwd welke timing je het beste kunt hanteren bij het betrekken van inwoners? "Er is een spanningsveld tussen te vroeg contact, wat onrust geeft, of laat contact, wat als risico heeft dat zaken al verankerd zijn in de wet. Wij zouden graag met anderen sparren over op welk moment je burgers betrekt. Daarnaast wisselen we graag ideeën uit over hoe je heel sceptische burgers meeneemt in de energietransitie."

Bas Wetzelaer

bjhw.wetzelaer@prvlimburg.nl

Provincie Limburg

Neem contact op