Cases

Omgevingswet
OMGEVINGSVISIE LIMBURG VASTGESTELD

Ter inzage t/m 6 december 2021

  • #omgevingsvisie

Na een uitgebreid participatief proces is de Omgevingsvisie 15 december 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vervolgens hebben Provinciale Staten op 1 oktober 2021 de Omgevingsvisie vastgesteld. De Omgevingsvisie Limburg treedt op 25 oktober 2021 in werking.

De Omgevingsvisie Limburg 2021 is te raadplegen via de link onder aan deze pagina en via ruimtelijkeplannen.nl.  Via www.polviewer.nl is de Omgevingsvisie ook te raadplegen aan de hand van indicatieve kaartbeelden. De Omgevingsvisie de bijbehorende stukken liggen daarnaast van 25 oktober t/m 6 december 2021 voor een ieder ter inzage in: het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10, te Maastricht, op werkdagen van 7.30-18.30 uur. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie en aangeven dat u de Omgevingsvisie Limburg wilt inzien. Ook liggen de stukken ter inzage in alle gemeentehuizen in de provincie. Tegen de vastgestelde Omgevingsvisie is geen bezwaar en geen beroep mogelijk.

Wat is de omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een strategische en lange termijn (2030-2050) visie op de fysieke leefomgeving en beschrijft onderwerpen zoals wonen, infrastructuur, milieu, water, natuur, landschap, bodem, ruimtelijke economie, luchtkwaliteit en cultureel erfgoed. Daarnaast worden ook de aspecten gezondheid, veiligheid en een gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie meegenomen. In de Omgevingsverordening legt de Provincie regels vast voor onder meer natuur, milieu, (grond-)water, ontgronding, wegen, ruimte (verstedelijking, woon- en werklocaties, agrarische bedrijven).

Milieueffectrapportage

De Omgevingsvisie stelt op strategisch niveau de kaders voor het provinciaal handelen bij toekomstige ontwikkelingen en activiteiten. De Omgevingsvisie bevat daarmee belangrijke keuzes ten aanzien van het te voeren beleid en vormt de basis voor verdere uitwerkingen en plannen en programma’s. Om bij deze keuzes het milieubelang / belang van de leefomgeving volwaardig mee te laten wegen is ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd en een plan-Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Interactie heeft plaatsgevonden tussen het m.e.r. en de zich ontwikkelende inhoud van de ontwerp-Omgevingsvisie. Dit is wettelijk verplicht. De rol van de m.e.r. is gericht op:

– het agenderen van opgaven aan de hand van de foto’s (portret) van de leefomgeving;

– het beoordelen van (spanningen tussen) het voorgenomen beleid in de ontwerp-Omgevingsvisie;

– het beoordelen op doelbereik;

– het in beeld brengen van mogelijke positieve en negatieve effecten (kansen en risico’s voor het milieu / leefomgeving) voor de beleidskeuzes in de ontwerp-Omgevingsvisie.

De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een milieueffectrapport; het zogenaamde plan-MER.

Via deze link zijn de Omgevingsvisie met bijbehorende stukken te vinden. 

Contact

In geval van vragen kunt u contact opnemen via onderstaande button.

Omgevingsvisie Limburg

omgevingsvisie@prvlimburg.nl

Provincie Limburg

Neem contact op